Erişkin Tetanoz Aşı Uygulaması

ERİŞKİN TETANOZ AŞI UYGULAMASI

Tetanoz, Clostridium tetani’nin etken olduğu aşı ile önlenebilir bir enfeksiyoz hastalıktır. Amerika hastalıkları önleme ve kontrol merkezi (CDC) her yıl ABD’de 35 – 70 yerel vakanın görüldüğünü rapor etmektedir. Vakaların önemli bir kısmı 60 yaş ve üzeri kişiler olup bağışıklıktaki azalma en önemli risk faktörü olarak bildirilmiştir. Bu kapsamda çocukluk çağı aşı programı içerisinde tetanoz aşı programının eksiksiz uygulanması,sonrasında her 10 yılda bir aşı rapel doz uygulama sürecinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi en önemli halk sağlığı koruma uygulamalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığının yürüttüğü bir çalışmada Ankara ilinde tetanoz seropozitifliği araştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre immünitenin 21-39 yaş grubunda % 95.2’ye ulaştığı, ancak 40-49 yaş grubunda 84.4’e ve 50 yaş ve üzerinde % 57.3’e düştüğü görülmektedir. Ayrıca ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda benzer şekilde ileri yaşta immünitenin belirgin şekilde azaldığı gösterilmiştir.

Sonuç olarak özellikle ileri yaş grubunda 10 yılda bir tetanoz rapel doz uygulanmasının hatırlatılması, öneminin vurgulanması ve takip edilmesi önerilmiştir. Daha önce aşılanma durumlarını kanıtlayan aşı kartı ya da HSYS’den (Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi) aşı durumlarını belgeleyen kişilere primer dozlarının (1. Ve 2. Doz arası en az 4 hafta, 2. İle 3. Doz arası en az 6 ay olacak şekilde bireylerin aşılanması sağlamalıdır. Sonrasında her 10 yılda bir rapel doz uygulanmalıdır. Bu aşı uygulamalarının USS veri tabanına girilerek mükerrer ve gereksiz aşılamanın da önüne geçilmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik aşı uygulaması Makamın ilgili 07.06.2018 tarihli ve 21001706/131.02-E.655 sayılı yazısı ile illere gönderilmiştir. Bu kapsamda çocukluk çağı aşı programına ilave olarak; Milli Savunma Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı kolluk kuvvetleri çalışanlarına, 15-49 yaş kadınlara ve gebelere, tarım işçileri ve diğer riskli işlerde çalışanlara, primer aşı şemasında eksiklik olanlara aşılamaların devam etmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Ayrıca ülkemiz verilerinin de desteklediği güncel bilgilere göre ileri yaş grubunda bulunan ve 10 yılda bir yapılması gereken rapel dozların yapılmadığı kişilere aşılamalarının hatırlatılması gerekmektedir.